Showing 1–12 of 19 results

🍅เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

ชนิดของมะเขือเทศที่นิยมปลูกในไทยมีดังนี้
1. มะเขือเทศเชอรี่ (cherry tomato)
2.มะเขือเทศองุ่น (Grape tomato)
3.มะเขือเทศลูกท้อ (Plum tomato)
4.มะเขือเทศเถาว์ (Tomato on the vine)
5.มะเขือเทศบีฟสเต็ก (Beef steak tomato)
👉อ่านเพิ่ม: วิธีปลูกมะเขือเทศให้งาม
👉อ่านเพิ่ม: 10สรรพคุณของมะเขือเทศ 
🛒สามารถเลือกปลูกมะเขือเทศจากต้นกล้ามะเขือเทศสำเร็จรูป หรือ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มีหลากหลาย