Showing 1–12 of 96 results

พันธุ์OP (open pollinated variety) คือ พันธุ์ผสมเปิด มีลักษณะพันธุกรรมที่เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่นพันธุ์พื้นบ้านที่นิยมปลูกทั่วไป เป็นการคัดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ เปิดโอกาสให้มีการผสมเกสรแบบอิสระ หรือผสมข้ามแบบสุ่ม มีการควมคุมการถ่ายละอองเกสรไม่ให้มีการผสมเกสรข้ามกับพันธุ์อื่น จากนั้นเก็บเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายต่อไป